اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع شعاعی الیاف در سطح مقطع عرضی نخ پنبه - پلی استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی، صندوق پستی 163

چکیده

مطالعه حاضر، برای ارزیابی اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع الیاف در سطح مقطع عرضی نخ انجام شده است. بدین منظور، 9 نمونه مختلف نخ رینگ متشکل از الیاف پلی استر و پنبه (50/50) با در نظر گرفتن تغییر در چیدمان بانکه الیاف ریسیده شد. پس از ریسندگی و رنگرزی، چند برش از هر نمونه نخ برای عکس برداری از سطح مقطع عرضی آن آماده شد. ابتدا توزیع شعاعی الیاف با بهره گیری از شاخص مهاجرت Hamilton و سپس استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نخ به عنوان پارامتر کیفی متأثر از جای گیری الیاف در سطح مقطع اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد، موقعیت استقرار فتیله الیاف پنبه و پلی استر بر توزیع لیف در نخ مؤثر است، به طوری که شاخص مهاجرت محاسبه شده برای نمونه های نخ و تعداد الیاف شمارش شده در لایه های مختلف فرضی با یکدیگر متفاوت اند. مقدار این ضریب از % 9 تا % 58 متغیر است. از سوی دیگر، به دلیل تغییر در مکان یابی الیاف، استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نمونه ها نیز دارای تفاوت معنی دار آماری است، به طوری که می توان نمونه نخ با بیشترین و کمترین استحکام را معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات