بررسی جذب مواد رنگزای واکنش پذیر روی پارچه پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی و پوشاک، صندوق پستی 163

2 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیمی کاربردی، صندوق پستی 163

چکیده

از مشکلات متداول در رنگرزی کالاهای نساجی با مواد رنگزای واکنش پذیر، جذب و رمق کشی کم این گروه از رنگزاهاست. در این پژوهش، رفتار جذب رنگزاهای واکنش پذیر در رنگرزی پارچه پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان بررسی شده است. بدین منظور پارچه های پنبه ای ابتدا با اکسنده پتاسیم پریدات عمل آوری شده، سپس در محلول اسیدی کیتوسان آغشته سازی و در ادامه با دو نوع رنگزای واکنش پذیر دارای گروه های عاملی MCT و MCT/VS رنگرزی شدند. نتایج این آزمون ها نشان می دهد، استفاده از کیتوسان سبب نفوذ و تثبیت بیشتر و بهبود ثبات رنگزای واکنش پذیر روی پارچه مورد آزمون می شود. از این میان، نمونه های عمل آوری شده با کیتوسان و کاهش یافته به وسیله سدیم هیدروسولفیت از بیشترین مقدار رمق کشی و جذب برخوردار بوده اند. همچنین، به طورکلی پارچه های پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان در مقایسه با نمونه های عمل آوری نشده خواص ثباتی قابل قبولی دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، عمل آوری کالای پنبه ای با کیتوسان می تواند برای افزایش مقدار جذب رنگزاهای واکنش پذیر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات