طراحی استحکام و مدول خمشی پسماند پس از ضربه با سرعت کم در کامپوزیت های هیبرید جوت-پلی استراپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

در سال های اخیر کامپوزیت های تقویت شده با الیاف جوت به دلیل هزینه کم، خواص مکانیکی قابل قبول و زیست تخریب پذیربودن این الیاف، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. از آنجا که یکی از عیوب این کامپوزیت ها، رفتار ترد و شکننده آن ها زیر بارهای مکانیکی است، در این مطالعه، عمل هیبرید کردن جوت با الیاف پلی استر با جوت به عنوان راه حلی برای غلبه بر مشکل مزبور در کامپوزیت های حاصل بررسی شده است. نمونه های کامپوزیتی هیبرید با درصدهای وزنی متفاوت الیاف پلی استر با روش لایه گذاری دستی تولید شدند و در بارگذاری ضربه ای با سرعت کم قرار گرفتند . سپس رفتارهای خمشی نمونه های ضربه خورده و ضربه نخورده، با آزمون خمش سه نقطه ای اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد، با افزایش درصد وزنی الیاف پلی استر با مقاومت زیاد، استحکام و مدول خمشی کامپوزیت هیبرید کاهش می یابد. اما با این عمل، مقدار کاهش خواص خمشی پس از اعمال ضربه به شکل قابل ملاحظه ای کمتر است. در واقع اضافه کردن الیاف پلی استر به نمونه های کامپوزیتی، به افزایش قابلیت جذب انرژی آن ها زیر بارهاری ضربه ای منجر می شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات