منسوجات با ضریب پواسون منفی

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی نساجی- کدپستی8415683111

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

مواد با ضریب پواسون منفی یا مواد آگزتیک نوع غیر متداول از مواد هستند که بر خلاف مواد متداول، دستخوش ازدیاد طول عرضی در اثر کشش محوری یا جمع شدگی عرضی در اثر نیروی فشاری می شوند. تا به امروز تعداد زیادی از مواد با این خاصیت کشف، ساخته یا پیشنهاد شده اند. این مواد ویژگی های منحصر به فردی دارند که به جذابیت آن ها برای کاربردهای ویژه منجر شده است. در سال های اخیر کالاهای نساجی آگزتیک از جمله نخ، پارچه و منسوجات سه بعدی آگزتیک بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. تاکنون دو ساختار کلی برای نخ آگزتیک پیشنهاد شده است که می توانند به تنهایی یا در بافت پارچه های تاری-پودی به کار روند. با وجود این، پژوهش های بسیار محدودی در زمینه پارچه های آگزتیک تاری-پودی انجام شده است. ساختار های حلقوی متنوعی با خاصیت آگزتیک ارائه شده است که با استفاده از نخ های غیر آگزتیک بافته شده است. این پارچه ها در بازه محدودی از ازدیاد طول کششی خاصیت آگزتیک دارند. تعدادی از منسوجات سه بعدی آگزتیک نیز پیشنهاد شده است که می توانند کاربرد های بسیار مؤثری داشته باشند. با تلاش پژوهشگران، این باور وجود دارد که در آینده منسوجات با ضریب پواسون منفی بیشتری با کاربرد های متنوع، ارائه شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات