مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

کاسه ای شدن، تغییرشکل سه بعدی پایدار در پوشاک مصرف شده است که زیبایی لباس و نیز کارایی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. دلیل وقوع این پدیده، به پارامترهای پارچه، نخ و به طور جزئی تر به الیاف تشکیل دهنده آن مرتبط می شود. بررسی رفتار کاسه ای شدن و اندازه گیری آن از مهم ترین مراحل تولید و مصرف منسوج است. پژوهش حاضر مروری بر روش های اندازه گیری کاسه ای شدن پارچه را ارائه می دهد و به دلیل نقش اساسی ساختار پارچه در این پدیده فیزیکی، پژوهش های انجام شده در زمینه کاسه ای شدن پارچه با توجه به ساختار پارچه (حلقوی-تاری پودی-بی بافت) مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات