مقایسه روش پرتودهی با ریزموج و روش گرمایی در سنتز استرکوات بر پایه تری اتانول آمین به عنوان نرم کننده در صنعت نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده نساجی

2 دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

در این پژوهش، نرم کننده های استرکوات بر پایه تری اتانول آمین به کمک دو ماده مختلف، روغن نخل خرما و روغن سویا به دو روش متفاوت، پرتودهی با ریزموج و روش گرمایی سنتز شده اند. آزمون های مختلف از قبیل طیف سنجی زیرقرمز، تعیین غلظت بحرانی تشکیل میسل و دمای ذوب برای بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی نرم کننده های سنتز شده انجام شده است. قدرت نرم کنندگی، خواص رطوبت پذیری و ضدچروک و شاخص زردشدگی سه نوع پارچه 100%  پنبه ای، پنبه – پلی استر و پشم – پلی استر عمل آوری شده با تمام نرم کننده های سنتزی اندازه گیری شده است. نرم کننده بر پایه روغن سویا دارای نرمی بیشتری بوده است و در نهایت مشخص شد، نرم کننده های سنتز شده به روش پرتودهی با امواج ریزموج دارای نرمی بهتر، رطوبت پذیری بیشتر و خواص بهتر بازگشت از چروک هستند، در حالی که واکنش ها در این روش در زمان کمتر و با بازده بیشتر و هزینه کمتر نسبت به روش گرمایی انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات