حذف رنگزاهای بازی از محیط های آبی با نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل – روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، گروه رنگ و محیط زیست

چکیده

جذب سطحی روشی مؤثر برای تصفیه آب و پساب است. این فرایند به دلیل سادگی و سهولت در طراحی برای رنگبری پساب های رنگی به طور گسترده استفاده می شود. همچنین، جذب سطحی به دلیل انتقال ترکیبات خاص از محلول به سطح جاذب جالب است. جاذب های معمولی محدودیت هایی مانند قابلیت جداسازی ضعیف و قدرت جذب کم دارند. در نتیجه پژوهشگران به دنبال جاذب های جدید هستند. در این پژوهش، قابلیت رنگبری رنگزاهای بازی آبی 41 (BB41) و بازی قرمز  18(BR18) از پساب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل - روی مطالعه شد. از طیف نورسنج فرابنفش - مرئی برای بررسی حذف رنگزا استفاده شد. اثر متغیرهای مؤثر بر فرایند رنگبری مانند مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگزا بررسی شد. رنگبری محلول های رنگی با استفاده از نانوذرات به طور کامل انجام شد. نتایج نشان داد، منحنی همدمای جذب سطحی رنگزاها روی نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل - روی از منحنی همدمای لانگمویر و سینتیک جذب از سینتیک مرتبه دوم پیروی می کند. نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل - روی می تواند به عنوان جاذب دوست دار محیط زیست با قابلیت جذب سطحی رنگزای کاتیونی برای حذف رنگزاهای کاتیونی از پساب ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات