اثر متقابل دما و غلظت قلیا بر مرسریزه کردن پارچه پنبه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده فنی

چکیده

فرایند مرسریزه کردن سبب بهبود استحکام کششی، جذب رنگزا، فعالیت شیمیایی، ثبات ابعادی و جلای کالای پنبه ای می شود. در این پژوهش، برای بررسی اثر متقابل دما و غلظت سدیم هیدروکسید استفاده شده بر خواص پنبه، پارچه های پنبه ای خام در دماهای مختلف، بین 15 تا oC 90، در چند غلظت متفاوت از سدیم هیدروکسید در دو حالت تحت کشش و بدون کشش عمل آوری شدند. نمونه های پارچه پس از سفیدگری با رنگینه واکنش پذیر رنگرزی شدند. آثار عمل آوری با استفاده از روش های مختلف ارزیابی شد. آزمون Tegewa برای بررسی کمی آهار خارج شده از نمونه های مرسریزه شده در شرایط مختلف به کار گرفته شد. تغییرات ساختار سطح نمونه ها در شرایط و دماهای مختلف با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی مقایسه شد. همچنین، اثر عمل آوری با سدیم هیدروکسید در شرایط آزمایش شده بر مقدار جذب رنگزا در نمونه ها مطالعه شد. نتایج نشان می دهد، با افزایش دمای مرسریزه کردن مقدار آهار خارج شده از پارچه افزایش یافته و مقدار آهار خارج شده از پارچه در مرسریزه کردن بدون کشش در مقایسه با مرسریزه کردن تحت کشش بیشتر بوده است. همچنین مشخص شد، مقدار افزایش جذب رنگینه واکشش پذیر تحت تأثیر آثار متقابل دمای عمل آوری و غلظت قلیای مصرفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات