تولید کامپوزیت های نانوالیاف پلی آمید- نقره پوسته مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی نساجی

چکیده

در این پژوهش، نانو الیاف پلی آمیدی (نایلون 6) پوسته مغزی با پوسته غنی از نانوذرات نقره تولید شده است. هدف این پژوهش، دستیابی به الیاف با خواص ضد میکروبی یکسان حاوی مقادیر کمتر نانوذرات نقره و نیز بهبود خاصیت ضدمیکروبی بوده است. برای تولید این الیاف از دستگاه الکتروریسی دوجزئی هم محور استفاده شد. محلول ریسندگی پوسته و مغزی از حل کردن پلی آمید 6) کاپرولاکتام) در حلال فرمیک اسید یا مخلوط آن با استیک اسید و افزودن نانوذرات نقره به برخی نمونه ها تهیه شد. شکل شناسی نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مشاهده و خواص ضد باکتری آنها بر اساس آزمون استاندارد AATCC 100 معین شد. برای حصول اطمینان از وجود عنصر نقره در نمونه ها از آزمون EDAX استفاده شد. نتایج نشان داد، نانوالیاف پوسته مغزی حاوی مقدار یکسان نانوذرات نقره با موفقیت تولید شدند. نمونه های نانوالیاف پوسته مغزی با پوسته غنی از مواد ضد میکروب خواص ضد باکتری مشابهی در مقایسه با نانو الیاف با توزیع یکسان مواد ضدمیکروبی در پوسته و مغزی دارند. این اثر در برابر باکتری گرم (-) E. Coli و گرم (+) S. Aureus ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات