اصلاح سطح الیاف پلی پروپیلن با استفاده از تابش پرتوهای ریزموج و فرابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

پلی‌ پروپیلن به دلیل داشتن ماهیت غیرقطبی از نظر کاربردهای ویژه‌ ای که متأثر از خواص سطح الیاف است، محدودیت دارد. امروزه اصلاح سطح الیاف پلی‌ پروپیلن به دلیل معایبی همچون جذب رطوبت کم و مشکل الکتریسیته ساکن به یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران تبدیل شده است. در این طرح، به منظور اصلاح سطح الیاف پلی‌ پروپیلن از عملیات اکسایش سطح با استفاده از هیدروژن پراکسید - تابش پرتوهای فرابنفش و ریزموج، به عنوان روش‌ هایی با مصرف آب کمتر استفاده شده است. بدین منظور، نمونه‌ ها در شرایط مختلف عمل‌ آوری‌ شده و آثار آزمون‌ها بر نمونه‌ ها با اندازه‌ گیری مقدار جذب رطوبت، استحکام، خواص ضدالکتریسته و طیف‌سنجی، ارزیابی شد. نتایج مشخص کرد، در همه نمونه‌ های عمل آوری‌ شده جذب رطوبت افزایش یافته و با کاهش استحکام جزئی و در حد قابل قبول خواص ضدالکتریسته بهبود یافته است. همچنین طیف‌ های ATR  بیانگر تغیرات شیمیایی و ایجاد گروه‌های عاملی مثل کربونیل و وینیل در سطح الیاف است. در مجموع نتایج نشان می‌ دهد، با استفاده از این روش‌ های نوین امکان اصلاح سطح همراه با صرفه‌ جویی در زمان و انرژی و همچنین کاهش آلودگی به دلیل مصرف غلظت‌ های کمتری از اکسنده قابل دستیابی بوده که این موارد از اولویت‌ های صنعت نساجی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات