شناسایی بحرانی ترین خطاها در تولید فرش ماشینی با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

در یک سامانه تولیدی همواره احتمال وقوع بسیاری از خطاها وجود دارد. این خطاها بر خروجی سامانه از نظر کمی و کیفی مؤثرند و هریک تهدیدی برای آن به‌ شمار می‌ رود. در این مقاله، روشی کاربردی به نام تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن‌ ها برای شناسایی بحرانی‌ ترین خطاها و کاهش آثار مخرب آن‌ ها در یک سامانه تولید فرش ماشینی معرفی شده است. اجرای این روش به گروهی متشکل از اعضای سامانه نیاز دارد تا با بحث درباره خطاهای بالقوه و آثار آن‌ها به هر خطا عددی موسوم به عدد اولویت خطر اختصاص داده شود. خطاهایی که دارای بزرگ‌ترین عدد اولویت خطر هستند، بحرانی‌ ترین خطاها محسوب شده و اقدامات اصلاحی برای ارتقای کیفیت محصول، باید از آن‌ ها شروع شود. در این کار پژوهشی، با استفاده از این شیوه، یک سامانه تولید فرش ماشینی ارزیابی شده و بحرانی‌ ترین خطاهای موجود در آن، شناسایی شده و راهکارهایی برای بهبود کیفیت فرش‌ های تولیدی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات