استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

با توجه به استقبال گسترده نسل جوان از پوشاک جین و به‌ طور ویژه شلوارهای جین، طراحی و کنترل کیفیت این لباس‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در صنعت پوشاک، هنوز طبقه‌بندی خاصی برای طرح‌های سنگ‌ شور مورد استفاده در شلوار جین ارائه نشده است. در این مقاله، از 306 طرح سنگ‌ شور جلو و پشت شلوار جین در شرایط یکسان نورپردازی، تصویربرداری شد. پس از پیش‌ پردازش تصاویر، با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means، طرح سنگ‌ شور جداسازی شد و در نهایت با استفاده از خوشه‌بندی K-means، تقسیم‌ بندی طرح‌های سنگ‌ شور بخش‌ های جلو و پشت شلوار انجام شد. برای تعیین خوشه‌ بندی بهینه طرح‌ های سنگ‌ شور، برنامه خوشه‌بندی طرح‌های سنگ‌ شور بخش‌ های جلو و پشت شلوار، 100 مرتبه اجرا شد و با توجه به شاخص اعتبارسنجی دیویس- بولدین (DB)، بهترین خوشه‌ بندی انتخاب و با خوشه‌ بندی چشمی (بصری) مقایسه شد. نتایج حاکی از این است که روش خوشه‌ بندی K-means تا %60 با روش خوشه‌ بندی چشمی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات