تولید الیاف نشاسته به روش ترریسی در حمام انعقاد چرخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی نساجی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی نساجی

چکیده

به علت پیچیدگی ساختار فضایی زنجیرها، دشواری تهیه محلول ریسندگی و ریسیدن آن، پژوهش‌ های اندکی در زمینه تولید الیاف نشاسته انجام شده است. در این پژوهش، پس از انتخاب حلالی مناسب روشی نوین برای ریسیدن محلول ریسندگی بر اساس ترریسی در حمام انعقاد چرخشی ارائه شد. نشاسته گندم به عنوان ماده اولیه انتخاب و انحلال‌ پذیری آن در حلال‌ های مختلف شامل آب، آب- قلیا‌، دی‌ متیل سولفوکسید (DMSO) و آب - DMSO بررسی شد. در نهایت محلول‌ های ریسندگی مناسب به داخل حمام انعقاد مخلوط آب - الکل در حال چرخش تزریق شدند و الیاف منقطع تولیدی به کمک صافی جمع‌ آوری شدند. الیاف به وسیله میکروسکوپی الکترون پویشی، طیف‌ سنجی زیرقرمز، پراش پرتو X و آزمون استحکام بررسی شدند. نتایج نشان داد، حلال DMSO در میان حلال‌ های بررسی شده مناسب‌ تر است. با استفاده از ترریسی در حمام انعقاد چرخشی الیاف منقطع نشاسته با ظرافت بین mm 5-3 تولید شد که دارای ساختار بی‌ شکل بودند. الیاف تولیدی با توجه به طول و ظرافت پتانسیل بالقوه‌ ای را برای کاربری در صنایع کاغذسازی و پزشکی دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات