اثر جنس نخ بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ‌های فانتری بوکله و پارچه‌های حلقوی پودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه صنعتی اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش‌، اثر جنس نخ‌های افکت و احاطه‌ کننده برخواص فیزیکی نخ‌های فانتزی بوکله شامل ارتفاع افکت، تعداد افکت و مقدار جمع‌شدگی و خواص مکانیکی پارچه‌های حلقوی پودی بافته‌ شده از آنها شامل ضریب اصطکاک پویا و ایستا و مقاومت سایشی بررسی شده است. بر این اساس از سه نوع نخ %۱۰۰ ویسکوز، %۱۰۰ آکریلیک و %۱۰۰ پنبه به عنوان جزء افکت و احاطه‌ کننده استفاده و ۵ نمونه نخ تولید شد. از نخ‌ های تولید شده برای بافت پارچه حلقوی پودی تخت باف با گیج ۶ و طرح ریب ۱×۱استفاده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد، کمترین ضریب اصطکاک پویا و ایستا، مربوط به پارچه‌های بافته‌ شده از نخ‌های فانتزی حاوی جزء افکت پنبه و جزء احاطه‌ کننده ویسکوز است. بیشترین مقاومت سایشی نمونه‌ها در سه دور ۵۰۰، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰، مربوط به نمونه بافته‌ شده از نخ بوکله حاوی جزء افکت و احاطه‌ کننده آکریلیک و کمترین مقاومت سایشی نمونه‌های بافته‌ شده مربوط به نخ فانتزی بوکله تشکیل‌ شده از نخ‌های ویسکوز است. بیشترین ارتفاع افکت نخ‌های فانتزی را نخ‌های %۱۰۰ ویسکوز و کمترین طول افکت مربوط به نمونه حاوی جزء افکت و احاطه‌ کننده آکریلیک است. اختلاف بین نتایج با استفاده از تحلیل واریانس در سطح اطمینان %۹۵ بررسی شده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات