نوراکسایش پساب رنگینه‌های پراکنده با ساختارهای مختلف به کمک فرایند UV/H2O2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضوهیئت علمی

چکیده

فرایند UV/H2O2 در رنگبری پساب کارخانه‌های نساجی استفاده شده است. در این پژوهش، رنگ‌بری دو رنگینه پراکنده یکی با ساختار آزو (Red1, DR1) و دیگری با ساختار آنتراکینون (Blue56, DB56) با استفاده از فرایند اکسایش UV/H2O2 بررسی شد. برای به ‌دست ‌آوردن شرایط عملکرد بهینه و مؤثر در این روش اثر عوامل مؤثر شامل غلظت هیدروژن پراکسید، غلظت رنگزا، pH و نیز مقدار فاصله محلول رنگزا تا لامپ UV برسی شده است. همچنین، کارایی این روش برای حذف رنگینه‌های DR1 و DB56 با مصرف mL/L  ۳۴ هیدروژن پراکسید، برای غلظت mg/L ۱۰۰ رنگینه در پساب به ترتیب به مقدار ۵۸ و %۲۶ ارزیابی شد. نتایج تغییر pH در محلول‌ های رنگینه نشان داد، با افرایش قدرت اسیدی بازده رنگبری به‌ ویژه برای رنگینه DR1 افزایش می‌یابد. افزون بر این، با کاهش فاصله محلول رنگزا تا لامپ UV، مقدار رنگبری برای رنگینه DR1 با ساختار آزو به‌ طور محسوسی بهبود می‌یابد. نتایج آزمون‌ها نشان داد، روش نوراکسایش روشی نسبتاً مؤثر برای حذف رنگینه‌های پراکنده از پساب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات