مدل‌سازی الکترومکانیکی پارچه تاری-پودی بافته‌شده با رشته‌های فلزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از پارچه‌های رسانای جریان الکتریکی به ویژه در پوشاک الکترونیکی و هوشمند گسترش زیادی یافته است. با توجه به اهمیت طراحی پارچه بر اساس خواص الکتریکی مدنظر، در این پژوهش مدلی الکترومکانیکی با استفاده از روش اجزای محدود برای پیش‌بینی مقاومت الکتریکی معادل پارچه‌های تاری - پودی رسانای بافته‌ شده با رشته فلزی ارائه شده است. مدل ارائه شده قابلیت بررسی اثر پارامترهایی نظیر زاویه قرارگیری پارچه، تراکم پارچه، طول و عرض پارچه، مشخصات الکتریکی رشته فلزی استفاده شده و نیروی وارد بر پارچه را بر مقاومت الکتریکی معادل پارچه دارد. به منظور بررسی صحت عملکرد مدل ارائه شده برای پیش‌‌بینی مقاوت الکتریکی معادل، پیش‌بینی‌های مدل‌سازی با نتایج تجربی مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نمایانگر عملکرد مطلوب مدل الکترومکانیکی ارائه شده در پیش‌بینی اثر پارامترهای ذکر شده بر مقاومت الکتریکی معادل پارچه رساناست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات