امکان‌سنجی کاربرد ماده رنگزا برای ایجاد اثر استتار در ناحیه زیرقرمز با استفاده از طیف‌نورسنج UV-Vis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

چکیده

استتار، هم در ناحیه مرئی و هم در ناحیه زیر قرمز نزدیک، از موضوعات قابل توجه در اهداف و مقاصد نظامی است. برای ایجاد استتار در ناحیه زیرقرمز نزدیک، باید طیف انعکاسی اجزای طبیعت و هدف را همانند کرد. بنابراین طیف انعکاسی ماده رنگزای مدنظر در ناحیه زیرقرمز نزدیک، حائز اهمیت است. اگر ابتدا پارچه با رنگزاهای مختلف رنگرزی شود، سپس به کمک طیف نورسنج انعکاسی و با توجه به طیف انعکاسی منسوج رنگرزی شده از صحت کاربرد رنگزا برای ناحیه زیرقرمز نزدیک اطمینان حاصل شود، زمان و انرژی زیادی هدر می‌رود. بنابراین در پژوهش حاضر با به کارگیری طیف نورسنج جذبی UV-Vis طیف انتقالی مواد رنگزای مدنظر بررسی شد و از روی شباهت طیف انتقالی رنگزای مدنظر و یک رنگزای دیگر که برای استتار در ناحیه زیرقرمز کاربرد دارد، امکان استفاده از ماده رنگزای جدید برای استتار ارزیابی شده است. چون رنگزای خمی آبی 13 (C.I. Vat Blue 13) از جمله رنگزاهای استتاری است و ویژگی‌های ساختاری یک ماده رنگزا مانند طیف انتقالی یا طیف انعکاسی، از ساختار شیمیایی ماده رنگزا ناشی می‌شود. بنابراین، از شباهت بین طیف انتقالی رنگزای خمی آبی 13 و رنگزای مدنظر (خمی آبی 6) نتیجه گرفته شد که این رنگزا نیز می‌تواند به عنوان رنگزای استتاری در ناحیه زیرقرمز نزدیک به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات