بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده فرش، صندوق پستی 88617 - 56811

2 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 4413 - 15875

3 -3 تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی 13114 - 16846

چکیده

امروزه پارچه هایی هیبریدی (ترکیبی) تولید شده از نخهای مختلف در صنایعی همچون مواد کامپوزیتی استفاده میشوند. با توجه به اهمیت خواص کششی این پارچه ها در صنایع مختلف، در پژوهش حاضر مدل ارائه شده توسط Leaf و Kandil برای پارچه ساده، به منظور استفاده در پارچه های هیبریدی تعمیم داده شده است. در این مدل، بر مبنای روش انرژی و با استفاده از پارامترهای ساختاری پارچه و ویژگی های نخهای تشکیل دهنده آن، خواص کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته در ازدیاد طول کم محاسبه شده است .برای ارزیابی مدل ارائه شده، نتایج نظری خواص مکانیکی برای پارچه های ساده و هیبریدی بازالت و نایلون با نتایج تجربی مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد، مدل تعمیم داده شده به خوبی رفتار نیرو - ازدیاد طول پارچه های هیبریدی را در ازدیاد طول کم پیش بینی می کند. همچنین، مقایسه نتایج پارچه های ساده و هیبریدی نشان می دهد، اختلاف کم بین نتایج نظری و تجربی فقط به علت مدل به دست آمده نیست و منشأ آن دیگر منابع خطاست.

کلیدواژه‌ها