کاربرد شبکه عصبی خودسازمان دهنده براساس داده کاوی برای ایجاد جدول اندازه لباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی : 89195-741

چکیده

استخراج اطلاعات مناسب از میان انبوه داده ها و تبدیل آنها به دانش، نیازمند استفاده از روشهای نوین است. داده کاوی یکی از این ابزارها و رویکردهاست که در فضای مدیریت دانش به کشف دانش از پایگاه داده ها کمک می کند. شبکه های عصبی خودسازمان دهنده بی شک از کارآمدترین شبکه های موجود برای داده کاوی است. پژوهش حاضر، جدول اندازه لباس را معرفی میکند که بر اساس اندازه های گرفته شده از 2000 زن یزدی است. متغیرهای ورودی مهم معرفی شده به شبکه عصبی شامل اندازه سه ناحیه دور سینه، دور کمر و دور باسن است. در این پژوهش، گروه های اندازه لباس متفاوت با استفاده از مدل شبکه عصبی خودسازمان دهنده بررسی شده است. نتایج حاصل از به کارگیری شبکه های خود سازمان دهنده، نمایانگر وجود چهار گروه اندازه مؤثر است که بر اساس کمترین میانگین خطا دسته بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها