هیدرو ژل های پاسخگو به محرک و الیاف ژلی پلی آکریلونیتریل

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

1 رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی،

2 رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی،صندوق پستی 41635 - 3756

3 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 4413 - 15875

چکیده

فعالگر ابزاری است که محرک شیمیایی یا الکتریکی را به حرکت (پاسخ) مکانیکی تبدیل می کند. ژلهای پلیمری بهترین انتخاب برای شبیه سازی رفتار و مشخصه های فعالگرهای طبیعی هستند. در این مقاله، ژلهای پلیمری و روشهای تحریک آ نها مرور شده و معایب و مزایای آنها برای کاربرد به عنوان ماهیچه مصنوعی بیان شده است. الیاف ژلی پلی آکریلونیتریل که به روش شیمیایی فعال شده اند، به دلیل خواص مطلوبی چون زمان پاسخگویی سریع، خواص مکانیکی خوب، تغییرات محوری بزرگ و در دسترس بودن الیاف اولیه، نسبت به سایر ژلها قابلیت بیشتری برای کاربرد به عنوان فعالگرهای خطی و ماهیچ ههای مصنوعی دارند. از این رو، در این مقاله رفتار الیاف پلی آکریلونیتریل در شرایط شبیه سازی شیمیایی بررسی و کاربردهای محتمل آنها بحث شده است.

کلیدواژه‌ها