مطالعه تکمیل ضدباکتری قابل شارژ در پارچه های اسپیسر حلقوی با استفاده از ترکیبات N - هالامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 83111 - 84156

2 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 83111 -84156

3 یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پیراپزشکی، صندوق پستی 35 - 891618

چکیده

در این پژوهش، خواص ضدباکتری با دوام و قابل شارژ روی پارچه های اسپیسر حلقوی بررسی شده است. این تکمیل روی پارچه های اسپیسر حلقوی با لایه هایی از جنس پنبه ای، پنبه -پلی استر ( 35 - 65 ) و ویسکوز -پلی استر (75 - 25 ) با اتصال پیش ماده 3،1 - د ی هیدروکسی متیل 5 ، 5- دی متیل هیدانتوئین ( DMDMH ) و پس از آن کلردارکردن در حمام محتوی سدیم هیپوکلریت انجام شد. تکمیل ضد باکتری، طی دو مرحله فرایند شیمیایی روی سه نوع پارچه اسپیسر دارای لایه زیری متفاوت انجام شد. اثر عوامل تغییرپذیر شامل غلظت پیش ماده DMDMH در حمام تکمیل، pH و کاتالیزور استفاده شده در مرحله اول فرایند برای بهینه سازی بررسی شده است. اثر ضد باکتری بیش از 90 درصد در پارچه های اسپیسر در برابر دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری گرم منفی E. کولای با روش تکمیل دومرحله ای ایجاد شد که این اثر با روشهای استاندارد بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، ثبات شست وشویی تکمیل ضد باکتری قابل قبول بوده و می تواند با استفاده از محلولهای کلر با غلظت کم ( 0/1- 0/01 )، شارژ و بازیابی شود. همچنین نتایج حاصل از طیف سنجی IR پارچه، نشان دهنده اتصال کووالانسی پیش ماده DMDMH پس از عملیات تکمیل است.

کلیدواژه‌ها