تهیه و بررسی خواص فیلم پلی پروپیلن ضدباکتری با استفاده از نانوپوشش حاوی نانوذرات تیتانیم دی اکسید و روی اکسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نساجی و پوشاک، صندوق پستی 163

2 - مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی شیمی، کد پستی 9177948974

چکیده

در این پژوهش، فیلم پلی پروپیلن ضدباکتری تولید و خاصیت ضد باکتریایی آن ارزیابی شد. برای ایجاد خاصیت ضد باکتری در پلی پروپیلن، محلول پوشش دهی مورد نیاز با استفاده از رزین پلی آمید تهیه شد و مخلوط دو نانو پودر روی اکسید و تیتانیم دی اکسید با مقادیر 8/ 0، 1، 5/ 2 و 5/ 5 درصد وزنی نسبت به وزن محلول پوشش دهی به آن اضافه شد. برای جلوگیری از کلوخه شدن نانو ذرات، محلول تهیه شده در معرض امواج فراصوت قرار گرفت برای اصلاح سطح غیرقطبی  پلی پروپیلن و اعمال پوشش نیز از روش تخلیه الکتریکی کرونا استفاده شد. خاصیت ضدباکتری پلی پروپیلن با روش کیفی تماس مستقیم و روش کمی رقیق سازی در برابر باکتری اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد. نتایج آزمو نهای کیفی نشان می دهد، پوشش ایجاد شده مانع رشد کلونی های باکتری شده است. همچنین، با استفاده از روش کمی رقیق سازی مقدار این خاصیت برای درصدهای وزنی مورد آزمون اندازه گیری شد که در بین نمونه ها بهترین نتیجه مربوط به فیلم پلی پروپیلن با پوشش حاوی 5/ 5 درصد وزنی از مخلوط دو نانو پودر است. با توجه به کم بودن درصد نانو پودر مورد آزمون در پوشش تهیه شده، فیلم های پلی پروپیلن عمل آور ی شده به خوبی مانع از رشد کلونی های باکتری شدند.

کلیدواژه‌ها