مقاله بخش صنعت - اتری شدن سطحی پارچه پنبه ای با انرژی مایکروویو برای افزایش جذب رطوبت

نویسنده

مرکز تحقیقات توسعه و کیفیت سازمان اتکا، تهران، ایران

چکیده

جذب رطوبت پارچه یکی از مهم ترین عوامل برای میزان راحتی است. پارچه باید این قابلیت را داشته باشد تا رطوبت حاصل از تعرق را جذب و به محیط منتقل کند. در این پژوهش از واکنش اتری شدن با انرژی مایکروویو برای افزایش جذب رطوبت پارجه پنبه ای استفاده شد. طی این واکنش گروه های کربوکسیلیک اسید جایگزین گروه های هیدروکسیل پنبه می شوند. از آنجا که گروه های کربوکسیلیک اسید قابلیت ایجاد پیوند هیدروژنی با دو مولکول آب را دارند، نسبت به گروه های هیدروکسیل که تنها با یک مولکول آب پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند، جذب رطوبت و آب بیشتری از خود نشان می دهد. طی عملیات اصلاح پارچه پنبه ای از انرژی مایکروویو با توان  885به مدت  6min استفاده شد. اصلاح پارچه به این روش باعث افزایش % 48 جذب رطوبت و % 43 جذب آب شده است. مدل ارائه شده در مقاله نشان می دهد، زمان اشباع پارچه اصلاح شده به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین، زاویه تماس بین قطره و پارچه از 140به 30درجه کاهش پیدا کرد. در نهایت برای بررسی تشکیل پیوند شیمیایی بین مونوکلرواستیک اسید و سلولوز از طیف سنجی زیر قرمز استفاده شد.

کلیدواژه‌ها