ارتباط میان ریزساختار و خواص کششی الیاف نایلون ۶کشیده شده در حالت گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی نساجی و چرم،

2 دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

در این پژوهش، الیاف نایلون 6با نسبت کشش کلی ثابت (4/63)زیر کشش گرم یک، دو و سه مرحله ای قرار گرفتند. برای بررسی ارتباط میان ساختار و خواص کششی از طیف سنجی زیرقرمز، پراش پرتو ،Xگرماسنجی پویشی تفاضلی و ضریب شکست مضاعف استفاده شد. نتایج نشان داد، طی کشش فاز بلوری گاما به آلفا تبدیل می شود. با اجرای کشش سه مرحله ای، در مقایسه با کشش یک و دو مرحله ای در نسبت کشش ثابت، مدول اولیه به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. براساس نتایج حاصل می توان گفت، امکان بررسی خواص کششی الیاف کشیده شده در سه مرحله فقط با ساختار بلوری و آرایش یافتگی میسر نیست و به ویژه برای توجیه رفتار مدول اولیه و جمع شدگی، بررسی پارامتر ساختاری کسر مولکول های گره خورده بین لیفچه ای ضروری است

کلیدواژه‌ها

موضوعات