بهینه‌سازی ترکیبات زیست تجزیه‌پذیر روناس و پوست گردو جهت ضدبید پارچه‌های پشمی در برابر آنترنوس ورباسکی با روش پد-بچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد -دانشکده هنر و معماری - گروه طراحی پارچه و لباس

2 دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، صندوق پستی: 69191-14696

3 دانشکده هنر ومعماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 گروه کشاورزی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران، صندوق پستی: 155-89195

چکیده

از گذشته تا کنون، آنترنوس ورباسکی بعنوان یکی از گونه های تخریب کننده و هضم کننده محصولات پروتئینی و بخصوص پشمی، مشهور بوده است. در این پژوهش، از ترکیبات زیست تجزیه‌پذیر روناس و پوست گردو با روش متداول پد-بچ برای محافظت پارچه‌های پشمی استفاده شده است. در ابتدا عصاره گیری الکلی ترکیبات طبیعی مذکور و در ادامه ایجاد حفاظت و بهینه‌سازی خواص ضدبید پارچه‌های پشمی عمل شده با استفاده از روش آماری رویه پاسخ مورد توجه قرار گرفته و چنین فرایندی، تاکنون گزارش و مطرح نگردیده است. متغیرهای زمان مجاورت و غلظت عصاره‌های طبیعی روناس و پوست گردو بعنوان متغیرهای مستقل و کارایی ویژگی ضدبید از طریق مقادیر تخریب پشم بعنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شده و مدل‌های آماری و شرایط بهینه محافظت پارچه‌های پشمی در برابر آنترنوس ورباسکی کسب شده و مورد بحث و بررسی دقیق‌تر قرار گرفت. نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ الکترونی و نوری و همچنین کاهش وزن نمونه‌های عمل شده در مقایسه با نمونه شاهد، نشان‌دهنده روش موثر عصاره گیری الکلی برای استخراج مواد موثر ترکیبات زیست ‌تجزیه‌پذیر روناس و پوست گردو جهت محافظت پشم در برابر آنترنوس ورباسکی با استفاده از روش پد-بچ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها