تحلیل رنگ سنجی قالی عمواوغلی با هدف شناسایی اجزای رنگی فرمولاسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرش دانشکد ههنرهای کاربردی دانشگاه هنر

2 عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

3 طراح

چکیده

فرش‌های ایرانی شهرت جهانی دارند. دراین ‌بین، فرش‌های عمواوغلی به دلایلی نظیر طراحی، رنگ‌بندی و یا کیفیت بافت از اعتبار بیشتری برخوردارند. روش‌ها و ابزار‌های خاصی برای تشخیص رنگ وجود دارد که با توجه به نوع محصول و دقت مورد ‌نیاز، انتخاب می‌شوند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی رنگ، و شناخت مواد رنگزای به‌کار‌رفته در این فرش‌های خاص، با استناد به یک روش غیرمخرب بوده است. بر این اساس اطلاعات انعکاسی به دست‌ آمده توسط اسپکتروفوتومتر، منحنی‌های جذب(K/S) برای سه فام قرمز موجود در قالی عمواوغلی نگهداری شده در موزه فرش(با شماره اموال ۵۵۶) محاسبه شده و هر کدام با اطلاعات به دست آمده از بانک مرجع رنگ قرمز که برای این پژوهش آماده شده بود، مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفت. مقادیر مختصات رنگی یعنی L* ، a* ،b* ، C* وh˚ نشان می‌دهند که رنگ‌همانندی با نسخه‌های آزمایشی عنوان شده برای فام‌های قرمز موجود در قالی عمواوغلی با مقایسه داده‌های حاصل از عکاسی نتیجه بهتری نسبت به مقایسه با داده‌های کالریمتری حاصل می‌کند. همچنین نتایج نشان داد قبل از اقدام به رنگ همانندی در نمونه‌های رنگرزی شده با فام‌های منسوج مورد مطالعه آزمایشات پیر سازی روی نخ‌های رنگرزی شده ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها