بررسی ارتباط شاخصهای نایکنواختی طولی و ضریب نرخ تغییرات جرمی با آزمایشهای سایرو فست پارچه های فاستونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

یکنواختی در ساختمان بافت پارچه ناشی از یکنواختی ساختمان نخ و عوامل بافت و شرایط تکمیل پارچه است. در این رابطه تئوریهای فیزیکی متعدد و پیچیده ای وجود دارد اما ارتباط دادن شاخص‌های ساختمان نخ با خواص پارچه در حیطه عملی یکی از مسائل مهم و مورد توجه برای هر تولید کننده ای محسوب می‌شود. در تحقیق حاضر شاخص‌های نایکنواختی طولی (CVL) و ضریب نرخ تغییرات جرمی (DR%) توسط دستگاه نایکنواختی سنج جرمی با شاخص‌های سایرو فست ارتباط سنجی شد. تعداد 12 نمونه پارچه‌ فاستونی از جنس و طرح‌های متفاوت بافته و تکمیل شدند، ابتدا بر اساس روش آماری تحلیل عاملی نمونه ها گروه بندی شدند: سپس آنالیزهای رگرسیون غیر خطی نشان داد شاخصهای نایکنواختی نخ (CV%, DR%, CVL-1m) در پارچه های فاستونی با دارا بودن حداقل الیاف پشمی (7%) با آزمایش سایرو فست 3 ارتباط بالائی (R2 ≥0.75) دارند. در صورتی‌که درصد الیاف پشمی بیشتر از بیست درصد پارچه فاستونی را تشکیل دهد شاخص‌های متفاوت سایرو فست (1، 2 و 3) با شاخصهای نایکنواختی نخ (R2 ≥0.75) ارتباط نشان می‌دهند. شاخص‌های نایکنواختی پارچه های شبه فاستونی با الیاف ویسکوزی با آزمایش سایرو فست 1 (R2 ≥ 0.75) ارتباط داشته و شاخص نرخ تغییرات جرمی (DR%) برای اکثریت پارچه های فاستونی با بافت غیر مرکب خیلی بیشتر از شاخص‌های دیگر نایکنواختی نخ (CV%, ,CVL-1m ) امکان پیش بینی شاخص‌های سایرو فست را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها