ارائه روش اندازه‌گیری ابعاد دست جهت تهیه دستپوش با استفاده از دوربین سنجش عمق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

2 یزد، موسسه آموزش عالی امام جواد، کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، صندوق پستی: 8915873763

3 هیات علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

از نقطه نظر علم بیومکانیک بین صدمات اسکلتی عضلات دست و ریسک فاکتورهای شغلی مختلف، رابطه مستقیم وجود دارد، بنابراین استفاده از یک دستپوش متناسب با دست افراد امری ضروری می‌باشد. برای تهیه دستپوش متناسب، ابتدا باید مدل سه بعدی دست تهیه شود. هدف از این تحقیق به دست آودن مدل سه بعدی دست با استفاده از دوربین سنجش عمق می‌باشد. در این راستا شکل سه بعدی دست 60 نمونه زن و مرد حاصل شد. افراد، پشت و روی دست چپ و راست خود را در مقابل دوربین سنجش عمق در یک فاصله ثابت قرار دادند. دوربین مختصات سه‌بعدی دست افراد را به صورت ابر نقاطی با مختصات سه‌بعدی ارائه می‌دهد. سپس با ترکیب داده‌های مربوط به پشت و روی دست فرد و با در نظر گرفتن یک نقطه مرجع ثابت، شکل سه‌بعدی دست تهیه ‌گردید. اندازه‌های مربوط به دست از جمله از جمله دور انگشتان، بلندی انگشتان، دور مچ، عرض کف دست، دور کف دست و بلندی دست از شکل سه بعدی دست استخراج گردید. به منظور بررسی صحت اندازه‌گیری، اندازه‌گیری ابعاد دست توسط روش دستی نیز انجام شد و با اندازه‌های به دست آمده از دوربین سنجش عمق مقایسه گردید. نتایج نشان داد که اندازه‌های ابعاد دست به روش دستی با اندازه های استخراج شده از شکل سه بعدی مطابقت خوبی دارد و میانگین خطای به دست آمده برای بعد دور و طول به ترتیب برابر با 4.13 و 3.26 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها