مطالعه اثر نرم کننده سیلیکونی بر خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با تخلیه الکتریکی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نساجی، صندوق پستی 144- 18155

چکیده

در این پژوهش، پارچه های پنبه ای عمل آوری شده و نشده با کرونا با مقادیر مختلف از نرم کننده سیلیکونی تکمیل شد. خواصی مانند طول خمش، زمان جذب آب و زاویه بازگشت از چروک اندازه گیری شد. میکروسکوپی الکترونی پویشی )SEM ( برای بررسی شکل شناسی سطح و طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه )ATR/FTIR ( برای بررسی اتصالات شیمیایی در سطح به کار گرفته شد. با افزایش مقادیر نرم کننده طول خمش کاهش و زمان جذب آب و زاویه بازگشت از چروک نمونه ها افزایش یافت. با استفاده از ریزنگارهای SEM ذرات نرم کننده و عمل آوری پارچه با کرونا قابل مشاهده است. طبق نتایج طیف سنجی ATR/FTIR از سطح لیف پنبه و با مقایسه پنبه کرونا شده و نشده می توان گفت، در پنبه کرونا شده با افزودن نرم کننده سیلیکونی گروه های آبدوست در سطح لیف افزایش یافته است، در حالی که در پنبه کرونا نشده کاهش گروه های آبدوست مشاهده می شود و نرم کننده اثر بیشتری بر سطح گذاشته است و این نتایج مطابق با نتایج جذب آب، طول خمش و زاویه بازگشت از چروک است

کلیدواژه‌ها

موضوعات