مدل سازی اثر خواص نخ پود و سرعت ماشین بافندگی جت هوا بر زمان رسیدن نخ پود و کشش وارد شده به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

چکیده در سامانه پودگذاری جت هوا نخ پود به وسیله نیروی رانش اصطکاکی میان جریان هوا و سطح نخ حرکت می کند. بنابراین، خواص نخ پود مانند تاب، قطر نخ، نمره نخ و ویژگی جریان هوا مانند اغتشاشی بودن، ناپایدار بودن و توزیع جریان هوا در کانال هدایت هوا سبب پیچیدگی حرکت نخ پود می شود. در پژوهش حاضر، اثر خواص نخ پود شامل نمره نخ، ترکیب های مختلف الیاف پلی استر-پنبه و تاب نخ در سرعت های مختلف ماشین بافندگی و در نتیجه فشار های مختلف هوا روی زمان رسیدن نخ پود و میانگین پیک کشش بررسی شده است. 45 نمونه نخ با ترکیب مختلف الیاف پلی استر-پنبه و پنبه خالص و پلی استر خالص با نمره ها و تاب های متفاوت در سامانه ریسندگی رینگ تولید و برای اندازه گیری زمان رسیدن و کشش نخ پود روی ماشین بافندگی جت هوا بررسی شدند. برای رابطه مند کردن نتایج تجربی از مدل شبکه عصبی به روش آموزش پس انتشار خطا استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد، تمام عوامل بررسی شده دارای اثر معنی دار بر زمان رسیدن نخ پود هستند. مشخص شد، عوامل سرعت ماشین و در نتیجه فشار هوا بیشترین اثر را نسبت به سایر عوامل روی زمان رسیدن نخ پود دارند. شبکه عصبی به دست آمده می تواند برای پیش بینی سرعت پودگذاری نخ های پلی استر-پنبه، پنبه خالص و پلی استر خالص در ماشین بافندگی جت هوا با R2 برابر 98/ 0 به کار رود
واژه‌های کلیدی: بافندگی، پودگذاری جت هوا، شبکه عصبی، نخ پلی استر- پنبه

کلیدواژه‌ها

موضوعات