ارائه مدل تصمیمگیری برای اولویتبندی عوامل موثر در بکارگیری البسه با نمادهای دوره ساسانیان بر رفتار خرید مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی، پوشاک و مد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 مدرس دانشگاه

چکیده

مد و سبک یکی از مهمترین عوامل بازاریابی است. استفاده از طرح و نقش روی پارچه با الهام از نقوش تاریخ باستان نگرشی بر مد بوده که هویت برند و رفتار خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار داده است. در این تحقیق ارائه دو مدل تصمیم­گیری چند معیاره و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت­بندی عوامل موثر بر بکارگیری البسه با نمادهای دوره ساسانیان بر رفتار خرید مشتریان استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 5 نفر خبره به‌عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. شاخص­ها در دو سطح شامل معیار­ها و گزینه­ها، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و نظر خبرگان استخراج شده است. بر اساس یافته­های پژوهش، در سطح اول، معیار تصویر ذهنی برند با وزن 449/0 در اولویت اول، معیار آگهی برند با وزن 311/0 در اولویت دوم و معیار رفتار خرید با وزن 240/0 در اولویت سوم بر رفتار خرید مشتریان بدست آمد. در سطح دوم، گزینه­ی سبک، استفاده از رنگ و پارچه و زیورآلات به ترتیب در اولویت اول، دوم و سوم قرار گرفتند. بنابراین گزینه سبک بر اساس الهام از نگاره­های دوره ساسانی از اهمیت بالاتری نسبت به گزینه­ی رنگ و پارچه و زیورآلات هنگام فروش برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


[1] رضا افهمی، فریناز فربود، لیدا فتحی، طراحی پوشاک ایران در دوران اشکانیان(پارتیان) (مطالعه بر روی الگو، برش و دوخت لباس ها)، فصلنامه نگره، پیاپی ۱۷ سال ششم، صفحه 31-45، بهار 1390
[2] حمید صدیقی نژاد، اطلس تاریخ ایران از ابتدا تا اسلام، مجله اینترنتی، 1384
[3] ولی­پوری، ا، پورکاظمیان، ه، عوامل مؤثر در خرید پوشاک، مجله علوم و فناوری نساجی، سال پنجم، شماره 1، شماره پیاپی 14، صفحه 42-37، 1394.
[4]  Hsieh An-Tien and Li Chung-Kai, (2008), The moderating effect of brand image on public relations perception and customer loyalty”, Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol. 26, No. 1, pp. 26-42,1996.
[5] موتمنی، ع، مرادی، ه، همتی، ا، تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 4، صفحه 89-105، 1389.
[6] سیاری، م، ولی پور، پ، بازاریابی مد در پوشاک ورزشی، انتشارات بامداد کتاب، 1398.
[7]  P; ummer, J. T.” How Personality Makes a Difference”. Journal of Advertising Research. 40(6):79-83.2000.
[8]  Zhang. H and Xiao Xiao. F. Cai. L. A and Lu. L, Destination Image and Tourist Loyalty: A Meta- Analysis. Tourism Management. Vol. 40. PP. 213-223,2014.
[9] ایوبی یزدی، ح، بذرافشان، م، اهمیت برند و برند سازی در مقاصد گردشگری، اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها،1390.
[10] سیاری، م، ولی پور، پ، بررسی تأثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی، مجله علوم و فناوری نساجی پوشاک، دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 26، صفحه 57-64 ، تابستان 1398.
[11] عقیلی، فدرا؛ ولی‌پور، پیمان؛ ابراهیم‌نژاد، علی. اولویت‌بندی معیارهای تأثیر اکسســوری در کالای لاکچری بر ارزش ویژه برند با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) مورد مطالعه: پوشاک آویشن. دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، 2 اسفند 1396
[12] ماه‌پور، ع، ممدوحی، ا، رشیدی، ط، صفازاده، م، شناسایی عوامل فردی موثر در جذب مشتریان به مراکز خرید (مطالعه موردی: تهران)، مدیریت بازرگانی، پاییز 1395، دوره هشتم، شماره3، علمی پژوهشی، صفحه 689-698 ، 1395
[13]  آقاجانی، ف، ولی­پور، پ، مطالعه اثر ویژگی مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم و آقا (مطالعه موردی: ال‌سی وایکیکی استان مازندران). علوم و فناوری نساجی، دوره جدید، شماره 4، شماره پیاپی20، صفحه 27-15، 1396
[14] سیاری، م؛ ولی پور، پمروری بر ویژگی البسه بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی. نخستین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشــاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، 11 اردیبهشت 1398
[15] شکارچی، م، ولی­پور، پ، بررسی تاثیر شاخصه­های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه­ای شخصیت و وجهه برند (مطالعه موردی: ال‌سی وایکیکی). علوم و فناوری نساجی، دوره جدید، شماره6، شماره پیاپی 22 ، صفحه 56-47، 1397
[16] حیدرزاده، ک، ضربی، س، ارزیابی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه مارک تجاری، مدیریت بازاریابی، دوره 3، شماره 5، صفحه 21-58، پاییز 1387
[17] داودی، ر، افهمی، ر، اژدری، ع، طراحی پوشاک در کشورهای در حال توسعه (طراحی مشارکتی، رویکری جایگزین مد)، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، زمستان 1390، شماره 48، علمی و پژوهشی، صفحه 83-93، 1390
[18]  Ha,Hong-Youl. J., The effects of advertising Spending on brand Loyalty in Services, Europen Journal of Marketing Vol. 45 No. 4, PP. 673-691, 2011.
[19] سرمد، ز ، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات نشر اگه، 1386.
[20] مهرگان، م ، پژوهش عملیاتی پیشرفته، انتشارات کتاب دانشگاهی، 1383.
[21] مومنی، م، لعلی چشمه، م، نالچیگر، س، شناسایی نقاط اشباع نشده بازار محصولات ایران خودرو با استفاده از تحلیل خوشه­ای و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، دانشور، تیرماه، شماره41، علمی پژوهشی، صفحه 403-418 ، 1389
[22]  Mohd Shoki Md Ariffa, E-Service Quality Dimensions and Their Effects On E Customer Satisfaction in Internet Banking Services, Procedia - Social and Behavioral Sciences 40 -441 – 445,2012.