ظرفیت واحد های بالادستی صنعت نساجی در ایران صنایع کوچک و متوسط و صنعت نساجی ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

چکیده

کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط موتور محرکه رشد همه اقتصادها به شمار می روند. در ربع قرن اخیر روند توسعه اقتصادی ایران، هر سال نقش صنایع بزرگ وابسته به بخش های عمومی و دولتی پررنگ تر شده و فضای کسب و کار برای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی با افزایش هزینه های کسب و کار و تشدید تضییقات روی فعالیت آنها تنگ تر شده است. رشد صنایع بزرگ که با تکیه بر رانت های منابع طبیعی و انرژی ارزان شکل گرفته توأم با کارآمدی و کارآیی اقتصادی و کیفی نبوده است. راهکار اصلی برون رفت از رکود اقتصادی کنونی در تسهیل فعالیت و کاهش هزینه های کسب و کار صنایع کوچک و متوسط خواهد بود که به طور مسلم صنایع نساجی، پوشاک وچرم نیز به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین بخش صنایع کوچک و متوسط از این موضوع مستثنی نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها