مروری بر روش های اندازه گیری ویژگی های حسی

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

یکی از مباحث عمده در حوزه علوم روان-فیزیک به اندازه گیری مقدار تغییرات در واکنش های حسی مربوط می شود. در سامانه حسی که محرکه های فیزیکی، ورودی ها و احساسات خروجی ها را تشکیل می دهند توابع اندازه گیری فقط به شرط قابلیت اندازه گیری محرکه ها و پاسخ های حسی قابل دستیابی هستند. از جمله کاربردهای چنین توابعی در علوم رنگ و نساجی می توان به بررسی فرمول های اختلاف رنگ، پژوهش در باره احساس رنگی افراد، ارائه شاخص های ارزیاب رنگ، بررسی ویژگی های ساختاری منسوج بر اساس پارامترهای حسی نظیر زیردست، نرمی و لطافت اشاره کرد که همگی مبتنی بر کمی کردن ویژگی های حسی درک شده است. بدیهی است، درک و بیان کمی چنین پدیده هایی که در ارتباط مستقیم با مفاهیم روان-فیزیک هستند به سادگی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، برای پرهیز از خطاهای جدی، انجام محاسبات نامناسب و نیز نتیجه گیری غلط، ضروری است که پژوهشگر، شناخت کافی از روش اندازه گیری و نوع مقیاس لازم برای تجزیه و تحلیل اندازه گیری ها را داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر، مروری کوتاه بر روش های اندازه گیری ویژگی های حسی و نحوه مقیاس دهی به آنها را ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات