شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

شبیه سازی رفتار آویزش پارچه از موضوعات مورد توجه در بسیاری از رشته ها از جمله مهندسی نساجی و رایانه است. روش های 
گوناگونی برای شبیه سازی رفتار آویزش پارچه توسط پژوهشگران ارائه شده است که از میان آن ها شبیه سازی براساس مدل جرم و فنر به دلیل سرعت و انعطاف پذیری، کاربرد گسترده تری دارد. در این پژوهش، یک مدل جرم و فنر برای شبیه سازی رفتار آویزش پارچه تاری پودی ارائه شده است. سپس، نتایج شبیه سازی حاصل از مدل برای پارچه با بافت تافته و تراکم پودی و ابعاد متفاوت با نتایج تجربی حاصل از اندازه گیری آویزش پارچه با استفاده از روش پردازش تصویر مقایسه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، شبیه سازی برای پارچه با بیشترین تراکم پودی(28پود در سانتی متر) و کمترین ابعاد (cm2 10*10) دارای بهترین تطابق با نتایج تجربی به مقدار %46/ 91 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات