اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید شجاع الدین امامی رئوف

مهندسی نساجی - مدیریت نساجی موسسه نساجی امروز، تهران، ایران

www.nassajiemrouz.com/
shojaeeddinyahoo.com
02166906820

سردبیر

علی شمس ناتری

مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف استاد- عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~a.shams
a_shamsguilan.ac.ir
09111931588
0000-0002-1365-9264

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

علی شمس ناتری

مهندسی نساجی- فیزیک رنگ و شیمی نساجی استاد تمام - گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~a.shams
a_shamsguilan.ac.ir
01316690270
0000-0002-1365-9264

h-index: 12  

حسین توانایی

مهندسی نساجی- تولید الیاف و تکسچرایزینگ استاد - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

tavanai.iut.ac.ir/fa
tavanaicc.iut.ac.ir
03113912444
000-001-7363-0316

h-index: 19  

ابوسعید رشیدی

مهندسی نساجی- شیمی و پلیمر استاد - گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa
rashidisrbiau.ac.ir
0000-0002-2367-3537

h-index: 28  

احمد اکبری

مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)، فرش استاد، دانشکده معماری و هنر، گروه فرش، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/akbaria/fa
akbarikashanu.ac.ir
09133619978
0000-0002-0387-1616

h-index: 25  

  • معاون آموزشی دانشکده معماری و هنر از 29/08/1397

  • رئیس پژوهشکده فرش ایران از 1393/10/06

  • رئیس دانشکده معماری و هنر از 1395/02/13

  • مدیر مرکز پژوهشی فرش 1383 الی 1384

  • رئیس دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان 1384/06/15 الی 1390/08/23

  • معاون پژوهشی پژوهشکده فرش ایران از 1392/11/26 الی 1393/10/06

  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان از 1383

داوود دومیری گنجی

مهندسی مکانیک استاد - دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی نوشیروان پور، بابل، ایران

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370378
mirgangnit.ac.ir
09111149475
0000-0002-4293-5993

h-index: 105  

فریده طالب پور

مهندسی شیمی نساجی استاد - گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/farideh_talebpour
talebpouralzahra.ac.ir
021-85692515
0000-0002-0274-1908

h-index: 2  

خانم دکتر فریده طالب پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
  استاد گروه طراحی پارچه و لباس-دانشکده هنر 
 

 

   دکتری (Ph.D) : نساجی/شیمی نساجی-دانشگاه لیدز انگلستان-1375

   کارشناسی ارشد: نساجی/شیمی نساجی وعلوم الیاف-دانشگاه امیرکبیر-1368

   کارشناسی : نساجی/تکنولوژی نساجی-دانشگاه امیرکبیر-1365

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده هنر

   تلفن:85692515

   دورنگار :02188035801

   پست الکترونیک :  talebpour@alzahra.ac.ir


 
 

محمد علی توانایی

مهندسی نساجی- مهندسی الیاف و تکسچرایزینگ دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

aut.ac.ir/cv/2511/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C
tavanaieaut.ac.ir
021- 64542673
0000-0001-5134-9251

h-index: 8  

پیمان ولی پور

مهندسی نساجی- شیمی نساجی ، پوشاک، مدیریت دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

scimet.iau.ir/Peiman_Valipour
pe.valipouriau.ac.ir
09111245537
0000-0002-0052-1266

h-index: 21  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مجید منتظر

مهندسی شیمی نساجی - تکمیل نساجی استاد - دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت

aut.ac.ir/cv/2514/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1?slc_lang=fa&&cv=2514&mod=scv
tex5mmaut.ac.ir
64542657-21

h-index: 51  

مسعود لطیفی

مهندسی نساجی- سازه های الیافی متعامل استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2271/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C
latifiaut.ac.ir
02164542636
0000-0002-0030-9919

h-index: 27  

سعید شیخ زاده

مهندسی نساجی دانشکده مهندسی نساجس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

aut.ac.ir/cv/2453/SAEED-SHAIKHZADEH-NAJAR?slc_lang=en&&cv=2453&mod=scv
saeedaut.ac.ir
09121596710
0000-0002-6880-8335

h-index: 16  

داریوش سمنانی

مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی استاد - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

semnani.iut.ac.ir/fa
d_semnanicc.iut.ac.ir
0000-0002-7483-2876

h-index: 16  

علی اصغر علمدار یزدی

مهندسی نساجی- خواص مکانیکی پارچه دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/alamdar
aalamdaryazd.ac.ir
02164542667
0000-0001-8327-731X

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه پیشین

پرویز نورپناه

مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2604/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
pnxaut.ac.ir
0000-0003-1580-2754

h-index: 8  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

علیرضا تهرانی بقاء

مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشیار- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و انرژی، دانشگاه آمریکایی بیروت- لبنان

at711aub.edu.lb
0000-0002-8206-3827

h-index: 27  

اعضای هیات تحریریه پیشین

شهرام ارباب

مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف استادیار- موسسه تحقیقات ATMT ، گروه مهندسی نساجی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=doeUhZwAAAAJ&hl=en&oi=sra
shahram.arbabaut.ac.ir
09123721728

h-index: 12  

محسن هادی زاده

مهندسی نساجی - خواص فیزیکی و مکانیکی استادیار- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/offices/research/deputy/entrepreneurship/people/head
hadizadehyazd.ac.ir
09131518078
0000-0001-6049-7539

h-index: 3  

مهدی صفی

مهندسی نساجی - شیمی نساجی پژوهشکده فیزیک رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران

www.asr.icrc.ac.ir/?xid=0182020249000000109&id=22&f=21
madisafiicrc.ac.ir
02122969777
0000-0002-0200-3542

دبیر تخصصی

وحید بابا احمدی

مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشکده مهندسی نساجی و مواد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

eng.razi.ac.ir/~v.babaahmadi
v.babaahmadirazi.ac.ir

h-index: 6  

ویراستار

ابوالفضل محمودی گوری

مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

abolfazlmahmudiyahoo.com
0000-0002-7850-9777

محمد داودآبادی فراهانی

مهندسی نساجی- فناوری نساجی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

mdavoudabadiaut.ac.ir
09126894841
0000-0002-6514-3294