موضوعات = مدل سازی در نساجی
بررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-13

علیرضا قادری؛ علیرضا مستحفظیان؛ محمدصالح احمدی


مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-66

وجیهه مظفری شمسی؛ پدرام پیوندی


مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 43-66

پدرام پیوندی؛ وجیهه مظفری شمسی


مدل سازی اثر خواص نخ پود و سرعت ماشین بافندگی جت هوا بر زمان رسیدن نخ پود و کشش وارد شده به آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 3-10

هوشنگ نصرتی؛ محمد امانی تهران؛ قدرت ا... زاوری


شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 3-11

فرشته رضایی؛ پدرام پیوندی؛ سعید ابراهیمی


اثر شدت تجارت بر بازار کار صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 11-20

علی دهقانی؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ سمانه حسین زاده؛ مجید عامری


محاسبه نیروی نفوذ سوزن در پارچه‌های تاری-پودی

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 29-38

سعید ابراهیمی؛ ایمان حاجی زاده؛ پدرام پیوندی


بهینه‌سازی سازوکار حرکت سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 47-53

ایمان حاجی زاده؛ سعید ابراهیمی؛ پدرام پیوندی


شبیه سازی عددی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری و پودی با بافت تافته

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 61-68

مسعود کشه فراهانی؛ عبدالرسول مقسم؛ سیده زهرا گوهری