موضوعات = منسوجات بی بافت و کفپوش ها (فرش)
تحلیل نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه جایگاه فرش دستباف

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 64-78

سید محمود طباطبائی هنزایی؛ سعیده داداشی؛ حامد فلاح


بررسی تجربی رفتار اشتعال پذیری موکت نایلونی با آزمون گرماسنجی مخروطی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 3-8

روح الله سمنانی رهبر؛ رضا قاسمی؛ مجتبی پوراصفهانی؛ جمیله آفاقی؛ ملیحه نازی؛ مهرداد آذین‌فر


بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در طول عمر فرش های دستباف

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-26

سید محمود طباطبایی هنزایی؛ محمد قانع؛ حسین حسنی؛ علی زینل همدانی