موضوعات = بافندگی
بررسی اثر عوامل ساختاری پارچه های پشم-پلی استر بر مقاومت سایشی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-10

مرضیه دارایی؛ ارزو زارع؛ دکتر محسن هادیزاده


اثر موقعیت پل تار بر خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه تولیدی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-63

محمدحسن برومند؛ سیدعباس میرجلیلی؛ علی اصغر علمدار یزدی


منسوجات با ضریب پواسون منفی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 19-27

عسل السادات لولاکی؛ مهندس محسن شنبه


اثر ساختار بافت بر خواص کششی ژئوگریدهای حلقوی تاری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 9-14

محمدصالح احمدی؛ علی اصغر اصغریان جدی


استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-16

زهرا طادی بنی؛ مجید صفر جوهری؛ محمدصالح احمدی


شناسایی بحرانی ترین خطاها در تولید فرش ماشینی با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن ها

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 223-227

محمد حاتم وند؛ سید عباس میرجلیلی؛ محسن هادی زاده