کلیدواژه‌ها = مدل جرم و فنر
مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-66

وجیهه مظفری شمسی؛ پدرام پیوندی


مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 43-66

پدرام پیوندی؛ وجیهه مظفری شمسی


شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 3-11

فرشته رضایی؛ پدرام پیوندی؛ سعید ابراهیمی