کلیدواژه‌ها = مصرف کننده
تأثیر خودبینی مصرف‌کننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-78

محمد صالح محمودی پندری؛ امیررضا کنجکاو منفرد


نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 51-59

بنفشه السادات عربیان؛ مهدیه دهقان چناری؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ پدرام پیوندی