کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی اکتشافی
شناسایی معیارهای سنجش عملکرد بازاریابی با استفاده از روش تحلیل محتوا در صنعت مد و پوشاک

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 62-83

شهروز احمدی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب


تحلیل نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه جایگاه فرش دستباف

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 64-78

سید محمود طباطبائی هنزایی؛ سعیده داداشی؛ حامد فلاح