کلیدواژه‌ها = پشم
تاثیر عملیات هیدرولیز آنزیمی بر خواص فیزیکی پارچه پشمی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 3-8

مهدی صفی؛ احمد موسوی شوشتری؛ ناهید همتی نژاد