کلیدواژه‌ها = پارچه
مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-66

وجیهه مظفری شمسی؛ پدرام پیوندی


مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 43-66

پدرام پیوندی؛ وجیهه مظفری شمسی


محاسبه نیروی نفوذ سوزن در پارچه‌های تاری-پودی

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 29-38

سعید ابراهیمی؛ ایمان حاجی زاده؛ پدرام پیوندی