کلیدواژه‌ها = کامپوزیت
بررسی تجربی و عددی مدول برشی کامپوزیت های تقویت شده با منسوج متعامد سه بعدی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 51-64

حمید رضا آقایی؛ مهدی ورسه ای؛ سعید آجلی؛ مهدی کمالی دولت آبادی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس


استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-16

زهرا طادی بنی؛ مجید صفر جوهری؛ محمدصالح احمدی