نویسنده = داودآبادی فراهانی، محمد
بررسی جذب صوت پارچه دوجداره حلقوی تاری با پوشش نانو الیاف

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 18-25

محمد داودآبادی فراهانی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ مصطفی جمشیدی