نویسنده = محمد حسین کرمی
مطالعه مروری اثر نانو الیاف کربن بر سینتیک پخت رزین های اپوکسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 51-61

محمد حسین کرمی؛ محمد رضا کلایی؛ رامین خواجوی؛ امید مرادی؛ داود زارعی