نویسنده = سید محمود طباطبائی هنزایی
تحلیل نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه جایگاه فرش دستباف

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 64-78

سید محمود طباطبائی هنزایی؛ سعیده داداشی؛ حامد فلاح


بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در طول عمر فرش های دستباف

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-26

سید محمود طباطبایی هنزایی؛ محمد قانع؛ حسین حسنی؛ علی زینل همدانی