نویسنده = رامین خواجوی
مطالعه مروری اثر نانو الیاف کربن بر سینتیک پخت رزین های اپوکسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 51-61

محمد حسین کرمی؛ محمد رضا کلایی؛ رامین خواجوی؛ امید مرادی؛ داود زارعی


منسوج پلی پروپیلن پوشش یافته با امولسیون لیپید- کربوکسی متیل سلولز- نانوذرات نقره به عنوان زخم پوش

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 23-29

رامین خواجوی؛ نیلوفر رفیع زاده زعیم؛ زینب اصغرپور؛ محمد کریم رحیمی


مروری بر روش های اندازه گیری سطح ویژه مواد و الیاف

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 3-10

رامین خواجوی؛ سحر نجف آبادی


تولید کامپوزیت های نانوالیاف پلی آمید- نقره پوسته مغزی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 17-22

امیر بهرام قراگوزلو بهرامی؛ رامین خواجوی؛ لاله ملک نیا


تولید الیاف نشاسته به روش ترریسی در حمام انعقاد چرخشی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 201-207

سیده سمانه سربها؛ رامین خواجوی؛ امیرحسین برنج چی؛ سپهر پورآریان