نویسنده = معدنی پور، خسرو
طراحی نمایشگر لیف نوری در بافندگی حلقوی پودی

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 31-36

علی اکبر مراتی؛ حسن حقیرزواره؛ زهرا خرم طوسی؛ خسرو معدنی پور