نویسنده = دکتر محمدصالح احمدی
بررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-13

علیرضا قادری؛ علیرضا مستحفظیان؛ محمدصالح احمدی


نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 51-59

بنفشه السادات عربیان؛ مهدیه دهقان چناری؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ پدرام پیوندی


مروری بر خواص و ساختار البسه جراحی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 5-14

فرزانه مرادی؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ حسن مشروطه


طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 3-8

سمیرا عاصی حداد؛ ملیحه شاکری؛ دکتر محمدصالح احمدی


اثر ساختار بافت بر خواص کششی ژئوگریدهای حلقوی تاری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 9-14

محمدصالح احمدی؛ علی اصغر اصغریان جدی


استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-16

زهرا طادی بنی؛ مجید صفر جوهری؛ محمدصالح احمدی